«نبرد در کانال ماهی؛ لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) در عملیات کربلای ۵»، «نبرد شرق بصره» و «عملیات کربلای۵» سه اثری هستند که دانشجویان و محققان می‌توانند پیرامون عمیات کربلای۵ به آن رجوع کنند.