ژنرال بلندپایه و نامزد رئیس جمهوری آمریکا برای تصدی ریاست فرماندهی مرکزی، مکان اختفای سرکرده گروه تروریستی داعش را افشا کرد.

<p

ژنرال آمریکائی مکان اختفای البغدادی فاش کرد

ژنرال بلندپایه و نامزد رئیس جمهوری آمریکا برای تصدی ریاست فرماندهی مرکزی، مکان اختفای سرکرده گروه تروریستی داعش را افشا کرد.