یک نماینده مردم تهران با اشاره به پیشنهادی که برای عبور نمایندگان از خط ویژه مطرح شده است، گفت: همان‌طور که بنده زمانی که نماینده نبودم از این نوع رفتارها بیزار بودم، مردم هم از این نوع حرکات و تصمیمات متنفر خواهند شد.

<p

نمایندگان به جای عبور از خط ویژه، نیم ساعت زودتر حرکت کنند/ تاکنون یک دقیقه هم دیر به مجلس نرسیده‌ام

یک نماینده مردم تهران با اشاره به پیشنهادی که برای عبور نمایندگان از خط ویژه مطرح شده است، گفت: همان‌طور که بنده زمانی که نماینده نبودم از این نوع رفتارها بیزار بودم، مردم هم از این نوع حرکات و تصمیمات متنفر خواهند شد.

هاشم‌زایی اظهار داشت: همان‌طور که بنده زمانی که نماینده نبودم از این نوع رفتارها بیزار بودم، مردم هم از این نوع حرکات و تصمیمات متنفر خواهند شد. به قول معروف هرچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم مپسند.

منبع :خبرگزاري ايلنا