وزیر امور خارجه که در عراق حضور دارد، با رئیس مجلس عراق در بغداد دیدار کرد.