شورای عالی صلح افغانستان از حکومت این کشور خواسته است تا بدون پیش‌شرط در نشست صلح افغانستان که قرار است در آینده نزدیک در عربستان برگزار شود، شرکت نکند.