استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گفت: سیاست عمومی از دو مسیر موجب فساد می‌شود یکی لاغری حوزه عمومی و دیگری فرآیند سیاست‌گذاری ناکارآمد که مورد دوم دلالت بر این موضوع دارد که اگر سیاست‌گذاری مبتنی بر علم و دانش نباشد خود فسادزا خواهد بود.

<p

سیاست‌های هیجانی تشدید کننده فساد است/ لاغری حوزه عمومی و سیاست‌گذاری ناکارآمد به فساد منجر می‌شود

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گفت: سیاست عمومی از دو مسیر موجب فساد می‌شود یکی لاغری حوزه عمومی و دیگری فرآیند سیاست‌گذاری ناکارآمد که مورد دوم دلالت بر این موضوع دارد که اگر سیاست‌گذاری مبتنی بر علم و دانش نباشد خود فسادزا خواهد بود.

بهلولی با بیان تبعات و پیامدهای لاغری حوزه عمومی گفت: این موضوع مصداق‌هایی مانند ضعف جایگاه حوزه عمومی در فلسفه پشتیبانی حکومت، فقدان امکان نظریه‌پردازی استقرائی، تقلیل جایگاه منابع عمومی و بیت‌المال، کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش موج فساد را دارد.

منبع :خبرگزاري ايلنا