تیم فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان عصر امروز  در استادیوم آزادی برگزار شد و پرسپولیس تهران موفق شد با تک گل شجاع خلیل زاده از سد مهمان خود ذوب آهن اصفهان عبور کند. $(“#gallery a”).lightBox({ imageLoading: ‘/client/themes/fa/main/img/lightbox-ico-loading.gif’, imageBtnPrev: ‘/client/themes/fa/main/img/lightbox-btn-prev.gif’, imageBtnNext: ‘/client/themes/fa/main/img/lightbox-btn-next.gif’, imageBtnClose: ‘/client/themes/fa/main/img/lightbox-btn-close.gif’, imageBlank: ‘/client/themes/fa/main/img/lightbox-blank.gif’, txtImage: ‘عکس’, txtOf: ‘از’ });  

تیم فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان عصر امروز  در استادیوم آزادی برگزار شد و پرسپولیس تهران موفق شد با تک گل شجاع خلیل زاده از سد مهمان خود ذوب آهن اصفهان عبور کند.

دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن

$(“#gallery a”).lightBox({ imageLoading: ‘/client/themes/fa/main/img/lightbox-ico-loading.gif’, imageBtnPrev: ‘/client/themes/fa/main/img/lightbox-btn-prev.gif’, imageBtnNext: ‘/client/themes/fa/main/img/lightbox-btn-next.gif’, imageBtnClose: ‘/client/themes/fa/main/img/lightbox-btn-close.gif’, imageBlank: ‘/client/themes/fa/main/img/lightbox-blank.gif’, txtImage: ‘عکس’, txtOf: ‘از’ });