علی ربیعی گفت: کشورهای که دموکراسی بالا دارند یا دیکتاتوری صرف هستند به مراتب از دموکراسی‌های صوری فساد کمتری دارند.

<p

دموکراسی‌های صوری زمینه فساد را ایجاد می‌کند

علی ربیعی گفت: کشورهای که دموکراسی بالا دارند یا دیکتاتوری صرف هستند به مراتب از دموکراسی‌های صوری فساد کمتری دارند.

وی با بیان اینکه فقدان باور عمومی هم مساله مهمی است، گفت: هر وقت فساد را سیاسی کردیم مبارزه با فساد را هم ناکارآمد کردیم.

منبع :خبرگزاري ايلنا