رئیس جهاد دانشگاهی گفت: از دانشجویان توقع صداقت، آرمان‌گرایی و صراحت در بیان مسائل داریم، اما گاهی شاهد هستیم که این صراحت و آرمان‌گرایی با درشت گویی اشتباه گرفته می‌شود؛ درشت گویی‌هایی که در شأن دانشجو نیست.